Email Marketing Archives - Page 2 of 2 - VHT – Mobile Expert

Email Marketing

Nghị Định 77 : “Phải gửi Email Marketing từ server Việt Nam”

Trong những thay đổi, sửa đổi được ban hành trong Nghị Định 77 của Chính Phủ về chống thư rác. Có một số thay đổi mà doanh nghiệp cần lưu ý như sau.

Tại khoản 4, điều 7 của Nghị Định 77 nói rằng : “Khi gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo thì nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải gửi đồng thời một bản sao nội dung tới hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Read More